آموزش حرفه ای آردوینو در 30 روز!

آموزش آردوینو در سه دوره مقدماتی، مبتدی و حرفه ای وجود دارد که با مطالعه آنها به صورت روزانه میتوانید تنها در 30 روز آردوینو را یاد بگیرید!